Papirne kese

papirnate kese, папирнате кесе

PAPIRNE KESE
Šifra Artikal MP
Cena
185 Kesa 18+8×22 braon ravna ručka 17.00
150 Kesa 18+8×22 bela ravna ručka 19.00
186 Kesa 22+10×28 braon ravna ručka 19.00
187 Kesa 22+10×28 bela ravna ručka 21.00
75 Kesa 26+20×28 braon ravna ručka 24.00
3 Kesa 26+20×28 bela ravna ručka 26.00
5 Kesa 26+12×35 braon ravna ručka 25.00
26 Kesa 26+12×35 bela ravna ručka 27.00
224 Kesa 32+17×27 braon ravna ručka 25.00
157 Kesa 32+17×27 bela ravna ručka 27.00
151 Kesa 32+22×24 braon ravna ručka 25.00
212 Kesa 32+16×44 braon ravna ručka 30.00
196 Kesa 32+16×44 bela ravna ručka 33.00
7 Kesa 45+17×48 upredena ručka 50.00
145 Kesa 24+12×31 upredena ručka 30.00
141 Kesa 32+12×41 upredena ručka 40.00
142 Kesa 14+8*39 braon upredena ručka – vino 35.00
69 Roto kesa kg 250.00
68 Natron kesa kg 300.00